English
مجله ترویج و توسعه آبخیزداری
مشاهده مقالات شماره
 دوره2،شماره6 ،پیاپی6
 
1
مقایسه تغییر دبی آب و رسوب معلق در قبل و بعد از احداث سد لار
( 2458 بازدید ) ( 68 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 2 - شماره 6 - شماره پیاپی 6
نویسندگان :
خلاصه مقاله : مسئله رسوب گذاری در مخازن سدها در سال های اخیر جدی تر شده است و با احداث سدهای مخزنی دیگر اهمیت بیشتری خواهد داشت. از سویی برآورد بار رسوب معلق که قسمت عمده رسوب ورودی به مخازن را تشکیل می دهد،ذهن اکثر متخصصان بخش رسوب را به خود مشغول داشته است.برآورد دقیق میزان رسوب در مسائلی از جمله طراحی مخازن،انتقال رسوب،برآورد آلودگی دریاچه،طراحی کانال ها ولایروبی آنها بعد ازسیلاب ها،تعیین خسارت های ناشی از رسوب گذاری به محیط زیست و تعییت تاثیرات مدیریت آبخیز مورد نیاز است.در این مطالعه از داده های دبی روزانه ایستگاه لار- پلور از آغاز سال آبی1348-1347 تا پایان سال آبی1379-1378 استفاده شد. با توجه به این که سال احداث سد لار در سال 1359 می باشد مقایسه ای بین مقادیر حداکثر،حداقل و متوسط دبی آب و رسوب محاسبه شده در دو دوره قبل و بعد ازاحداث سد مذکورانجام شد.نتایج نشان داد که در حالت کلی دبی رسوبات متوسط،حداکثر و حداقل در سال های قبل از احداث بالاتر از سال های بعد از احداث بوده است.این تایج نشان می دهند که قسمت عمده رسوب سرشاخه های تامین کننده آب این رودخانه در پشت سد به تله می افتند که در بلند مدت باعث کاهش عمر مفید مخزن سد خواهد شد.
تخصص ها : رسوب معلق،دبی آب، روابط رگرسیونی،سدلار،رودخانه هراز

2
مروری بر کاربرد پسماند آلی نیشکر در مدیریت منابع خاک و آب
( 2636 بازدید ) ( 52 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 2 - شماره 6 - شماره پیاپی 6
نویسندگان :
خلاصه مقاله : محصولات فرعی آلی با کم­ترین محتویات فلزات سنگین،عاری از آلاینده­های آلی و صنعتی، به عنوان یک جایگزین برای کود­های معدنی و نیز آلی مورد نیاز بخش کشاورزی می باشند.از جمله پسمماندهایی که در ایران به مقدار زیاد تولید می­شود پسماندهای نهایی کشت و صنعت نیشکر(ویناس)است.ویناس سرساز از مواد آلی است و از نظر بهبود حاصل­خیزی خاک و نیز کاهش رواناب و هدر رفت خاک می­تواند مورد توجه قرار گیرد.حال آن­که مطالعات مربوط به تعیین مقدار مناسب کاربرد آن در مدیریت منابع خاک و آب کم­تر مورد مورد توجه قرار گرفته است.درواقع اگر مقدار ویناس کاربردی از100تن در هکتار بیش­ترگردد موجب آلودگی آب­های سطحی و زیرزمینی خواهد شد.لذا هدف از این نوشتار بررسی سوباق استفاده از ویناس و مقادیر مناسب کاربرد آن در مدیریت منابع خاک و آب در مراجع و مستندات موجود می­باشد.
تخصص ها : کلمات کلیدی:رواناب،مدیریت فرسایش،ویناس،هدررفت خاک

3
پایش تغییرات زمانی و مکانی پوشش و کاربری اراضی حوزه آبخیز ارکواز با استفاده از سنجش از دور
( 2480 بازدید ) ( 29 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 2 - شماره 6 - شماره پیاپی 6
نویسندگان :
خلاصه مقاله :  پایش دقیق زمانی و مکانی تغییر عوارض سطح زمین برای درک روابط و کنش های متقابل بین انسان و پدیده­های طبیعی به­منظور تصمیم ­گیری بهتر خیلی مهم است.در این تحقیق روند تغییرات پوشش اراضی حوزه آبخیر ارکواز در استان ایلام با استفاده از تصاویر ماهواره­ای مربوط به سه دوره زمانی1988، 2001و2010 از منطقه مورد مطالعه گرفته است.بدین منظور تصاویر مربوط به هردوره با استفاده از روش حداکثر احتمال طبقه­بندی شدند.مهم­ترین طبقات کاربری شناسایی شده در این حوزه آبخیز،مناطق مسکونی،زراعت،باغ،جنگل،مرتع و اراضی فاقد پوشش گیاهی هستند.مساحت این طبقات کاربری زمین برای هر سال تعیین و مقایسه و بررسی شده است.تجزیه و تحلیل تغییرات زمانی تصاویرنشان می دهد که طی 22 سال مورد مطالعه درصد طبقات کاربری مسکونی56/03، زراعت24/85، باغ65/93، جنگل27/4، مرتع15/3- و فاقد پوشش گیاهی27/45 بود.نتایج تحقیق نشان می­دهد که مناطق با پوشش جنگل و مرتع با کاهش سطح روبه­رو بوده اند و نرخ سالانه کاهش مساحت جنگل در این حوزه آبخیز0.97 درصد می­باشد که بالاتر از متوسط جهانی (0.2 درصد)است.این موضوع نشان دهنده وضعیت نگران کننده کاهش پوشش جنگلی در منطقه است.
تخصص ها : کلمات کلیدی:تغییر کاربری زمین،پوشش جنگلی،سنجش از دور،تصاویر ماهواره ای، حوزه آبخیز آرکواز،استان ایلام

4
تاثیرپوشش گیاهی ترانشه خاک برداری در جاده های جنگلی بر رواناب و هدررفت خاک
( 2503 بازدید ) ( 56 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 2 - شماره 6 - شماره پیاپی 6
نویسندگان :
خلاصه مقاله : امروزه فرسایش خاک و پیامدهای ناشی از آن یکی از مهم ترین مشکلات زیست محیطی به شمار می رود. جاده سازی در مناطق جنگلی به دلیل حذف پوشش درختی و کف جنگل یکی ازعوامل تولید رواناب و رسوب محسوب می گردد.با توجه به اینکه اطلاعات کمی در مورد اثر سطوح مختلف پوشش گیاهی در کاهش رواناب و رسوب در سیستم جاده های جنگلی وجود دارد،لذا هدف این پژوهش شناخت بهتر نقش پوشش گیاهی در کنترل فرسایش خاک و تولید رواناب و رسوب در ترانشه خاک برداری جاده های جنگلی با استفاده از شبیه ساز باران با شده 80 میلی متر بر ساعت و به مدت 30 دقیقه در کوهمیان آزاد شهر،استان گلستان،بودبنابراین چهارطبقه پوشش گیاهی 20-0،40-20،60-40 و بیش از 60 درصد در نظر گرفته شد. حجم رواناب و رسوب در طبقه اول پوشش به ترتیب با مقدار28/35 لیتر و 21/2 گرم و در طبقه چهارم پوشش با مقدار4/37 لیتر و 6/29 گرم به ترتیب بیش ترین و کم ترین مقدار را داشتند.طمان شروع رواناب با افزایش درصد پوشش گیاهی به صورت معادله دوجمله ای افزایش می یابد. بطوریکه در طبقه اول زمان شروع رواناب29 ثانیه و در طبقه چهارم به 53 ثانیه افزایش یافت.نتایح تجزیه واریانس نشان دادکه با افزایش مقدار پوشش گیاهی مقدار رواناب و رسوب تولیدی ترانشه کاهش و زمان ایجاد رواناب افزایش می یابد.
تخصص ها : پاسخ هیدرولوژیکی، جاده های جنگلی،شبیه ساز باران،کوهمیان

5
ارزیابی روابط برآورد ارتفاع رواناب با استفاده از آزمون های آماری(مطالعه موردی: حوزه آبخیز بنادک سادات،یزد)
( 2463 بازدید ) ( 31 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 2 - شماره 6 - شماره پیاپی 6
نویسندگان :
خلاصه مقاله : برآورد رواناب حاصل از بارش های جوی،پایه و مبنای مطالعات بسیاری از طرح های مختلف توسعه و بهره برداری از منابع آب را تشکیل می دهد.بنابراین اندازه گیری و محاسبه آن  به دلیل تنگناهای محیطی، همواره دارای مشکلات فراوانی می باشد. در نتیجه با توجه اهمیت برآورد رواناب خروجی و حجم سیل در حوزه های آبخیز جهت پیشبرد مدیریت جامع حوزه های آبخیز کشور در این مطالعه  سعی شده است 9 روش تجربی برآورد رواناب در حوزه آبخیز بنادک سادات اجرا گردد.نتایج حاصل با مقدار رواناب اندازه گیری شده در ایستگاه هیدرومتری واقع در خروجی حوزه با استفاده از آزمون های tجفتی REBLASMDوRMSEمورد ارزیابی قرار گرفت و مناسب ترین مدل با بیشترین دقت و کارائی برای برآورد ارتفاع رواناب در حوزه آبخیز مورد مطالعه انتخاب گردید. پس از تهیه نقشه های لازم در محیطGISو انجام آزمون های آماری در محیطSPSSنتایج حاصل نشان داد روش لیسی با مقادیرREBLASMDوRMSEبه ترتیب 0/016،0/007، 4/36، 0/026 و همچنین عدم اختلاف معنی دار با مقدار مشاهده ای در سطح اطمینان 95 درصد، با ارتفاع رواناب معادل 1/53 سانتی متر،حجم رواناب برابر با 2/29 میلیون متر مکعب و ضریب رواناب 18/79 درصد مناسب ترین روش تجربی برآورد رواناب در منطقه مورد مطالعه می باشد.در نهایت، آنالیز حساسیت برای لیسی،جهت تعیین تاثیر گذارترین بازه ها به کار گرفته شد که طبق نتایج حاصل،پارامترF/Zدر بازه های 6 تا8،8تا10و 18 تا 20بیش ترین تاثیر را در خروجی مدل دارد.
تخصص ها : کلمات کلیدی: آنالیز حساسیت،روش لیسی، SPSSGIS

6
بررسی تطبیق عمر مفید و ریسک خطر در پروژه های آبخیز داری با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)( مطالعه موردی: حوزه های استان خراسات رضوی)
( 2600 بازدید ) ( 58 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 2 - شماره 6 - شماره پیاپی 6
نویسندگان :
خلاصه مقاله : یکی از موارد مهم و اساسی که در ارزیابی پروژه ها باید رعایت شود توجه به عمر مفید و قبول ریسک خطر با توجه به دوره بازگشت هر سازه می باشد که در طراحی آن نقش بسیار مهمی ایفا می کنند.در این پژوهش به بررسی عمر مفید و ریسک خطر در 13 حوزه مطالعاتی واقع در استان خراسان رضوی پرداخته شده است. نتایج به دست آمده با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) نشان داد که سازه های چپری و خشکه چین در عمر مفید 5 سال با قبول ریسک خطر 25 درصد،سازه گابیونی در 10 سال با ریسک خطر 20درصد،سنگی ملات دار در15 سال با ریسک خطر15 درصد و بند خاکی در 20سال با ریسک خطر 10 درصد بیش ترین امتیاز را به خود اختصاص دادند. این درحالی است که دبی طرح با دوره بازگشت مورد نظر برای سازه های چپری،خشکه چین و گابیون باید 2برابر و برای سنگی ملات و بند خاکی نیز4 برابر مقادیری باشد که در طراحی سازه های اجرا شده مورد استفاده قرار گرفته است.
تخصص ها : کلمات کلیدی:سازه های آبخیزداری،عمر مفید، ریسک خطر تحلیل سلسله مراتبی(AHP)، خراسان رضوی.

7
مطالعه پتانسیل گونه های Helichrysum globiferumوHelichrysum aucheri   برای احیاء اراضی شور حوزه های آبخیز
( 2459 بازدید ) ( 20 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 2 - شماره 6 - شماره پیاپی 6
نویسندگان :
خلاصه مقاله : در حوزه های آبخیز مرتعی کمبود رطوبت و شور شدن خاک یکی از عوامل بازدارنده کارکرد تولیدی به شمار می رود.به طوریکه یکی از موانع گسترش گیاهان که عامل حفاظت آب و خاک هستند،میزان تحمل به شوری و خشکی مخصوصا در هنگام جوانه زدن بذرها می باشد. براین اساس مطالعه تاثیر تنش شوری بر جوانه زنی دو گونهHelichrysum globiferumوHelichrysum aucheri  در قالب یک طرح آزمایشی به صورت فاکتوریل در 4 تکرار و 4 سطح شوری(0،50، 100و 150 میلی مولار کلرید سدیم)انجام شد.بذرهای این دو گونه از مراتع قوشچی واقع در 70 کیلومتری جاده  قدیم ارومیه – قره باغ جمع آوری گردید.نتایج این تحقیق نشان داد که تنش شوری،درصد و سرعت جوانه زنی،طول ساقه چه ،ریشه چه و گیاه چه در هر دو گونه به طور معنی داری کاهش می یابد.مقدار این کاهش در همه صفات در کل در  گونهHelichrysum globiferumکمتر از گونه  Helichrysum aucheriبوده نسبت طول ریشه چه به ساقه چه (ضریب آلومتری) نیز در گونهHelichrysum globiferumدارای بالاترین مقدار بود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که این گونه مقاومت بیشتری نسبت به گونه دیگر دارد.همچنین بیشترین میزان کاهش درصد جوانه زنی، طول ریشه چه،  ساقه چه و گیاه چه در تیمار150 میلی مول در هردو گونه مشاهده شد.
تخصص ها : کلمات کلیدی:تنش شوری، جوانه زنی،اراضی شور،Helichrysum

دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای مجله ترویج و توسعه آبخیزداری محفوظ می باشد .