English
مجله ترویج و توسعه آبخیزداری
مشاهده مقالات شماره
 دوره1،شماره1
 
1
نقش گياه مرتعي درمنه برکاهش هدررفت خاک
( 3510 بازدید ) ( 186 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 1 - شماره 1
نویسندگان :
خلاصه مقاله : فرسايش خاک يکي از موانع مهم براي دستيابي به توسعه پايدار کشاورزي و منابع طبيعي است و حفاظت آب و خاک يکي از مهمترين شيوه هاي مديريت منابع طبيعي مي باشد. استفاده از مالچ آلي يکي از روشهاي حفاظت خاک م يباشد. در اين تحقيق اثر بقاياي درمنه با دو اندازه 4 و 16 سانتيمتر و 35 / 0 سانتيمتر قطر با درصد پوشش 70 درصد، روي رواناب و رسوب در آزمايشگاه با استفاده از شبيه ساز باران مورد ارزيابي قرار گرفت. آزمايشات در پلاتي با ابعاد 0/2×1×2 متر که 2/ 0 متر با خاک لومي سيلتي پر شد، انجام شد، سپس مالچ بقاياي گياهي به سطح خاک ريخته و بارشي با شدت 50 ميلي متر در ساعت به مدت 20 دقيقه انجام گرديد و ميزان رواناب و رسوب آن اندازه گيري شد. نتايج آزمون تي جفتي بين اندازه هاي مختلف در درصد پوشش 70 درصد نشان داد که بين انداز ه هاي مختلف در پوشش 70 درصد در سطح اطمينان 95 درصد در حجم رواناب، بار رسوب، غلظت رسوب و ضريب هرزآب اختلاف معني دار وجود دارد.(sig>0/05).
تخصص ها : فرسايش، حفاظت خاک، رواناب، بقاياي گياهي، شبيه سازي باران

2
معرفي روش EDI در پهنه بندي خشکسالي در دشت اراك
( 3495 بازدید ) ( 88 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 1 - شماره 1
نویسندگان :
خلاصه مقاله : سيستم پايش از مقدمات لازم در طرح هاي مقابله با خشکسالي بوده که مقياس زماني نقش تعيين کننده اي در قابليت و کارآيي آن دارد. در اين تحقيق وضعيت خشکسالي دشت اراك در سال آبي 78 - 1377 كه شروع خشكسالي هاي اخير بوده، با استفاده از شاخص خشکسالي موثر EDI  که از مقياس زماني روزانه برخوردار است، به طور نقطه اي و مکاني ارزيابي شده است. همچنين تاثير طول دوره آماري کوتا مدت از 22 به 15 سال نيز بر روي نتايج شاخص، مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد که طول دوره آماري روي شاخص EDI تاثير چنداني ندارد، لذا مي توان براي پايش بهتر، ايستگاه هاي تا 15 سال آمار را نيز استفاده کرد. سپس نقش ههاي خشکسالي در سطح دشت اراک با استفاده از سيستم GIS تهيه گرديد. نقشه ها نشان مي دهند که خشکسالي از آبان ماه 1377 در حد خفيف آغاز و توسعه يافته و در ارديبهشت و خرداد 1378 شدت يافته است.
تخصص ها : سيستم پايش خشکسالي، شاخص خشکسالي موثر EDI ، دشت اراك، سامانه اطلاعات جغرافيايي GIS

3
کاربرد Teraa SAR-X در پايش حرکت خزشي زمين لغزش در منطقه دورود
( 3696 بازدید ) ( 91 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 1 - شماره 1
نویسندگان :
خلاصه مقاله : در اين مقاله قابليت داده هاي سنجنده TerraSAR-X به منظور پايش حرکت خزشي زمين لغزش در مناطق کوهستاني مورد بررسي قرار گرفته است. منطقه دورود واقع در استان لرستان در غرب ايران به عنوان يکي از مناطق مستعد زمين لغزش در کشور به عنوان منطقه مورد مطالعه در نظر گرفته شده است. بدليل وجود زيرساخت هاي مهمي همچون جاده و را ه آهن در پاي شيب هاي لغزشي و مشرف بودن يکي از شيب هاي لغزشي منطقه به شهر دورود، بررسي زمين لغزش در اين منطقه از اهميت فراواني برخوردار است. به اين منظور ۱۷ تصوير از عبور بالارو سنجنده TerraSAR-X بين ماه هاي ژانويه و نوامبر ۲۰۱۰ تهيه شده و به روش تداخل سنجي طول باز کوتاه، جابجايي توده هاي لغزشي در منطقه از نظر مکاني و زماني مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج بدست آمده نشان دهنده موفقيت داده هاي سنجنده TerraSAR-X در پايش حرکت خزشي زمين لغزش در مناطق کوهستاني لغزشي اطراف شهر دورود است. پيکسل هاي استخراج شده داراي تراکم بالا و پراکندگي يکنواخت چه در مناطق شهري و چه در مناطق کوهستاني هستند. مقدار حرکت خزشي بدست آمده در راستاي خط ديد سنجنده، در شيب پاگيج مشرف به شهر به ميزان حداکثر ۵۰ ميليمتر در سال و در شيب باباهور به ميزان حداکثر ۱۵ ميليمتر در سال است.
تخصص ها : زمين لغزش، حرکت خزشي، تداخل سنجي راداري، روش طو ل باز کوتاه

4
بررسي نقش ارزش فرصت زمين در احياي حوزه هاي آبخيز
( 3560 بازدید ) ( 62 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 1 - شماره 1
نویسندگان :
خلاصه مقاله : توجه به مديريت جامع حوزه هاي آبخيز به عنوان تنها روش مديريتي مبتني بر استفاده بهينه و پايدار از منابع محيطي مي تواند نقش مهمي در تعديل خسارات وارده و بهبود شرايط براي تداوم حيات در آبخيزهاي كشور داشته باشد. آبخيزداري به عنوان یکی از اصولي ترين روش هاي حفظ مديريت مناسب منابع طبيعي شناخته شده است كه با بهره گيري از مجموعه اقدامات مكان كيي، بيولوژیکی و مديريتي در سطح حوزه آبخيز شرايط لازم براي ارتقاي وضعيت اقتصادي واجتماعي ساكنان حوزه با لحاظ بهره برداري پايدار از منابع را فراهم مي آورد. کاربري اراضي آبخيزها و تغيير آن براي اقدامات حفاظت آب و خاک swc در مطالعه، مديريت و اجراي پروژه ها نقش موثري دارند و تحليل و ارزيابي تغيير کاربري اراضي با هزينه فرصت هاي متفاوت زمين به موضوع حفاظت، جنگلکاري و مرتعداري در حوزه ي مورد مطالعه بصورت یک تصميم موثر اقتصادي يکي از ارکان تحقيق حاضر بشمار مي رود. تدوين توصيه هاي راهبردي براي تصميم سازي و سياستگذاري در حوزه آبخيز مورد مطالعه و تعميم آن براي ساير آبخيزها قابل توجه است.
تخصص ها : احياي آبخيزها، حفاظت آب و خاک ،swc فرصت زمين، نرخ تنزيل، نرخ ارزش فعلي

5
ارزيابي اثرات تغيير اقليم بر ميزان بارش در حوزه آبخیز بار نيشابور
( 3567 بازدید ) ( 63 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 1 - شماره 1
نویسندگان :
خلاصه مقاله : هر گونه تغيير بلند مدت و غير قابل بازگشت در وضعيت متوسط جوي را تغيير اقليم م ينامند. عوامل مختلفي باعث تغيير اقليم م يشود که افزايش گازهاي گلخانه اي را مي توان مهمترين عامل آن دانست. سامانه هيدرولوژي به عنوان جزئي از کره زمين مي تواند متحمل اثرات زيادي از تغيير اقليم باشد. لذا پيشبيني بارش يکي از مهمترين مسائل در مديريت و برنامه ريزي منابع آب مي باشد. در اين تحقيق اثرات تغيير اقليم بر بارش در حوزه آبخيزبار نيشابور مورد بررسي قرار گرفت. روش ريزمقياس سازي رگرسيوني- آماري SDSM به عنوان روشي براي کوچک مقياس کردن خروجي مدل CGCM1 تحت سناريو A1 براي چهار دوره 2000 - 1971 ، 2039 - 2010 ، 2069 - 2040 و 2070-2099 اجرا گرديد. دوره 2000 - 1971 به عنوان دوره پايه در اين تحقيق استفاده شد و بقيه دور ه ها نسبت به اين دوره مورد مقايسه قرار گرفت. نتايج نشان داد که ميانگين بارش ساليانه در هر سه دوره مورد پي شبيني 2039 - 2010 ، 2069 - 2040 و 2099 - 2070 به ترتيب 2/ 7، 5/ 2 و 6/ 3 درصد کاهش يافته است. هر چه از سال 2010 به سمت سال 2099 پيش مي رويم بارش در ماه هاي اکتبر، نوامبر و دسامبر افزايش و در ماه هاي ژانويه و فوريه کاهش مي يابد.
تخصص ها : تغيير اقليم، حوزه آبخيز بار نيشابور، مدل هاي گردش عمومي جو، روش SDSM

6
مقدمه اي بر روشهاي رگرسيوني چند متغيره OLS و GWR در مدلساز ي مکاني اثرات کاربري اراضي بر کيفيت آب
( 3788 بازدید ) ( 112 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 1 - شماره 1
نویسندگان :
خلاصه مقاله : كیفيت آب از نظر كشاورزي، شرب، صنعت و امثال آن اهميت دارد. انواع کاربري اراضي در سطح حوزه آبخيز روي کميت و کيفيت آب رودخانه از نظر فيزيکي، شيميايي و بيولوژي تاثير بسزايي دارند. تاکنون در ايران، مدلسازي مکاني اثرات کاربري اراضي روي پارامترهاي کيفي آب مورد توجه قرار نگرفته است.با مدل سازي مکاني مي توان نقشه تغ ييرات مکاني اثرات مثبت يا منفي هر کي از انواع کاربري اراضي را روي پارامترهاي کيفيت آب تهيه کرد. بر همين اساس نواحي يا مناطق آلوده کننده در سطح حوزه، قابل شناسايي و مديريت مي باشد. هدف اين مقاله، معرفي روش هاي حداقل مربعات معمولي ) OLS ( و رگرسيون وزني جغرافيايي ) GWR ( م يباشد. نتايج تحقيقات انجام شده در خارج بيانگر کارايي بالاتر مدل GWR نسبت به OLS م يباشد. استفاده از مدل GWR در مطالعات و تحقيقات آبخيزداري ايران توصيه مي شود
تخصص ها : کيفيت آب، کاربري اراضي، OLS ،GWR

7
توسعه آبخيزداري با سرمايه گذاري خيرين در استان هرمزگان
( 3507 بازدید ) ( 55 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 1 - شماره 1
نویسندگان :
خلاصه مقاله : از قديم خيرين در اين استان به ساخت مدرسه، مسجد و برک هها تمايل داشته اند. با توجه به فعالي تهاي انجام شده آبخيزداري و بسترهاي موجود و زير بنايي بودن کار و لازمه بهره گيري از ظرفيت نزولات آسماني بحث مشارکت خيرين، در اجراي طر حهاي آبخيزداري در سطح استان توسعه پيدا کرد و خيرين در اين زمينه اعلام آمادگي نمودند و با تلاش مضاعف و کم کهاي ب يدريغشان نقش موثري در راستاي کنترل و مهار سيلا بهاي فصلي و حفاظت منابع آب و خاک داشته اند...
تخصص ها : توسعه آبخيزداري، سرمايه گذاري خيرين، استان هرمزگان

دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای مجله ترویج و توسعه آبخیزداری محفوظ می باشد .