English
مجله ترویج و توسعه آبخیزداری
راهنمای نگارش مقاله

راهنماي نگارش مقاله براي نشریه ترویج و توسعه آبخیزداري ایران

الفنوع، مشخصات و نحوه ارایه مقالات:
1- مقاله‌های علمي، پژوهشي و مهندسي اصیل، به زبان فارسي که حاصل پژوهش‌ها و تحقیقات نویسنده و یا  نویسندگان بوده و در نشریه دیگری در داخل یا خارج از کشور به چاپ نرسیده باشد.
2- گزارش فنی (Technical Note) به زبان فارسی حداکثر در 4 صفحه
3- نقد و بررسي مقالات چاپ شده (Discussion) ، به زبان فارسي
 
ب- مشخصات مقالات ارسالي
 
1- نام، نام خانوادگي نویسنده و  نویسندگان باید در صفحه اول و در زیر عنوان مقاله آورده شود. آدرس ایمیل، نشاني محل کار و مرتبه دانشگاهي مؤلفیني که عضو هیأت علمي هستند در پاورقی صفحه اول درج شود (فونت B Lotus 10 ). عنوان مقاله، اسامی نویسندگان، چکیده فارسی و متن مقاله دوستونی و چکیده انگلیسی که در آخر مقاله قرار می گیرد یک ستونی باشد. چکیده انگلیسی دارای اسامی نویسندگان در زیر عنوان انگلیسی مقاله و مرتبه علمی نویسندگان در پاورقی باشد.
2- مقالات ارسالي باید داراي اجزاي اصلي يک مقاله باشند که عبارتند از: چكیده (به زبان فارسي و انگلیسي)، واژه‌های کلیدي، مقدمه، مواد و روش‌ها (عناوین بخش‌های اصلي آزمایش و پژوهش)، نتایج، بحث و نتیجه گیری و منابع.
3- عنوان جداول در بالاي آن‌ها و عنوان شکل‌ها، نقشه‌ها و نمودارها در زیر آن‌ها به‌صورت وسط چین درج گردد. در مقالات فارسي باید از اعداد و ارقام فارسي در شکل‌ها، نمودارها و جداول استفاده شود.
تبصره: در صورت استفاده از نرم افزار خاصي جهت کشیدن اشکال مي توان از اعداد انگلیسي استفاده کرد، ولي يکنواختي در مقاله بایستي رعایت شود.
4- شکل‌ها، نقشه‌ها و جداول بایستي به‌ترتیبي که در متن مقاله مورد اشاره قرار گرفته است شماره‌گذاري شده و به‌صورت سیاه و سفید در متن مقاله قرار داده شوند (در صورت امکان شکل‌ها، نقشه‌ها و جداول دوستونی گردد ولی در صورت بزرگ بودن به صورت یک ستونی قرار داده شوند).
5- آحاد فیزیکي در کلیه مقالات باید در سیستم متريک (SI) بوده و هر سیستم دیگري در صورت لزوم در پرانتز نوشته شود.
6- فرمول‌ها و روابط به‌طور خوانا از راستاي انتهای سطرها در سمت چپ شروع شود و در منتها الیه سمت راست شماره‌گذاري گردد.
7- از به ار بردن واژه‌ها و اصطلاحات لاتین که معادل متداول فارسي دارند، اجتناب گردد و در مورد نمادها، از علائم استاندارد استفاده شود.
8- منابع در متن با درج نام مؤلفین به زبان فارسی و با درج شماره منبع مورد استفاده شده در داخل علامت کروشه [ ] نوشته شوند (بدون درج تاریخ). مثلاً: سپاسخواه [1] و یا رایان [2] . منابع در پاورقی آورده نشود. اندازه فونت کروشه در متن B Lotus 11 باید باشد.
9- معادل انگلیسی واژه‌های علمی با ذکر شماره در پاورقی آورده شود.
 
مقاله با رعایت نکات زیر تهیه شود: اندازه کاغذ: A4 210 * 297 mm
 
الف- حاشیه ها:
حاشیه سمت راست  1.5 سانتی متر
حاشیه سمت چپ  1.5 سانتی متر
حاشیه بالا  1.5 سانتی متر
حاشیه پایین  3 سانتی متر
 
ب- فاصله‌ها:
فاصله دو ستون 1.25 سانتی‌متر
فاصله سطرها 1 سانتی‌متر
 
ج- نوع و اندازه قلم‌ها
عنوان فارسي مقاله (پررنگ)14 B Lotus
اسامی نویسندگان B Lotus 10
عنوان خارجي مقاله Times New Roman 14
شماره منبع مورد استفاده B Lotus 11
عناوین فرعي متن فارسي (پررنگ) B Lotus 12
متن چكیده فارسي (پررنگ) B Lotus 12 
متن چكیده خارجي Times New Roman 12 
واژه‌هاي کلیدی فارسي (پر رنگ ایتاليک) B Lotus 12 
واژه‌هاي کلیدی انگلیسی Times New Roman 12
متن فارسي B Lotus 12
پاورقي فارسي 10 B Lotus
پاورقي خارجي Times New Roman 10
عنوان جدول‌ها و شکل‌ها (پررنگ) B Lotus 12
کلمات و اعداد داخل جدول‌ها و شکل‌ها 10 تا B Lotus 12 (بسته به اندازه جدول و شکل)
منابع خارجي Times New Roman 12
 
چكیده
خلاصه‌اي از هدف و روش اصلي پژوهش و نتایج کلي حاصل از آن در حداکثر 200 کلمه به زبان فارسي و انگلیسي. متن چكیده انگلیسي بایستي عیناً مطابق چكیده فارسي باشد.
واژه‌هاي کلیدي
حداقل پنج و حداکثر شش واژه کلیدي، به زبان فارسي و انگلیسي در انتهاي چكیده‌ها آورد شود.
مقدمه
مروري بر کارهاي انجام یافته توسط دیگر پژوهشگران در همان زمینه، با ذکر ماخذ و ساختار مطالب ارائه شده در مقاله مي باشد.
مواد و روش‌ها
شرح کامل روش پژوهش و نحوه آزمایش هاي انجام شده همراه با جداول و شکل‌ها  و توضیحات مربوط به آن می‌باشد.
نتایج/ بحث و نتیجه‌گیری
خلاصه‌اي از نتایج حاصل از تحقیقات و آزمایش‌هاي انجام شده و بحث بر روي نتایج با تأكید بر یافته‌هاي جدید، نتیجه‌گیري وجمع بندي نتایج بدست آمده است. نتیجه‌گیري می‌تواند به صورت بخشي مجزا آورده شود.
تشكر
مؤلف مي‌تواند به پروژه‌هاي تحقیقاتي که مقاله در قالب آن تهیه شده است و افرادي که به او کمک کرده اند دراین قسمت اشاره کند.
منابع
کلیه منابع مورد استفاده از دیگر پژوهشگران، باید در متن مقاله با ذکر شماره منبع در [ ] مشخص گردد و فهرست آن‌ها در انتهاي مقاله به لاتین و به ترتیب حرف الفبا شماره گذاري شود.
 
Graf، W. and Song، T. 1997. Bed- Shear Stress in Non- Uniform and Unsteady Open- Channel Flows. Journal of Hydraulic Research. 33(5): 399-704
 
توجه مهم: در صورتی که فرمت نگارش مقاله کاملاً رعایت نشده باشد، مقاله مورد بررسی و داوری قرار نخواهد گرفت.
مجله ترویج و توسعه آبخیزداری از  از قوانین cope تبعیت می‌کند.
دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای مجله ترویج و توسعه آبخیزداری محفوظ می باشد .