مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : حسین رجائی
ترتیب نویسنده : 2
دانشگاه / سازمان/ موسسه : مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) :
سمت :
پست الکترونیکی : H.noor@areeo.ac.ir
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای مجله ترویج و توسعه آبخیزداری محفوظ می باشد .