English
مجله ترویج و توسعه آبخیزداری
مشاهده جزئیات مقاله
دانلود فایل مقاله :
( 1870 بازدید ) ( 93 دانلود )
اطلاعات انتشار : دوره 4 - شماره 15 - شماره پیاپی 15
نوع مقاله : مقالة‌ تحقيقي‌ (پژوهشي‌)
عنوان مقاله : بررسي حساسيت به فرسايش سازندهاي سنگي حوزه آبخيز زيارت با استفاده از انديس فرسايش
خلاصه مقاله : فرسايش خاک از جمله نگراني‌هاي عمده زيست‌محيطي قرن حاضر است. با شناسايي منابع اصلي رسوب مي ­توان راهکاري عملي براي جلوگيري از هدررفت خاک ارائه نمود. در اين تحقيق براي کاهش خسارت سيل به تأسيسات و اراضي کشاورزي پايين ­دست حوزه آبخيز زيارت، ارتباط بين رسوبات آبراهه ­ها با منابع توليد رسوب بالادست با استفاده از روش انديس فرسايش مورد بررسي قرار گرفت. هدف از اين مطالعه، تعيين جنس اجزاء تشکيل‌دهنده رسوبات و نسبت ­دادن ذرات رسوبي به واحدهاي سنگ­ شناسي حوضه و در نتيجه تعيين سهم هر يک از واحدهاي سنگ ­شناسي در رسوب‌زايي حوزه آبخيز مي‌باشد. براي اين منظور ابتدا از رسوبات نمونه‌برداري صورت گرفت و بعد از دانه‌بندي نمونه ­ها، بررسي­ هاي کاني­ شناسي با استفاده از بينوکالر صورت گرفت. با تعيين جنس و تعداد کاني‌ها و خرده‌سنگ‌ها در هر نمونه، آن‌ را به سنگ و سازند توليدکننده هرکاني و خرده ­سنگ نسبت داده و انديس فرسايش هر سازند در توليد رسوب مشخص شد و نقشه حساسيت به فرسايش واحدهاي سنگ­ شناسي تهيه گرديد. مطابق نتايج به دست آمده 23/23 درصد حوضه داراي فرسايش خيلي شديد، 24/05 درصد حوضه داراي فرسايش شديد، 9/07 درصد فرسايش ضعيف و 43/65 درصد حوضه داراي فرسايش خيلي ضعيف مي ­باشند.
تخصص ها : کلمات کليدي: دانه­ بندي، رسوب، سنگ ­شناسي، فرسايش‌پذيري سازند.
منابع : اسمعيلي، اباذر و عبداللهي، خدايار، آبخيزداري و حفاظت خاک، انتشارات دانشگاه اردبيل، 1390.*پادياب، محسن.، فيض­نيا، سادات، 1391. تعيين نقش سازندهاي مختلف زمين­شناسي حوزه آبخيز بالادست عرصه پخش سيلاب گچساران در توليد رسوب. نشريه مرتع و آبخيزداري، 65 (4): 473-482.*حسامي، سيد دانا، 1390. منشأيابي رسوبات وارده به درياچه زريوار کردستان براي تعيين فرسايش پذيري و رسوب زايي سازند‌ها. پايان‌نامه کارشناسي ارشد آبخيزداري، دانشکده منابع طبيعي دانشگاه تهران.*حکيم‌خاني، شاهرخ،. احمدي، حسن، 1387. تعيين سهم زيرحوضه‌ها در توليد رسوب با استفاده از روش منشأيابي (مطالعه موردي: حوضه مرگن پلدشت، ماکو). مجله علوم کشاورزي و منابع طبيعي، 15 (1): 181-191.*حيدري، ک.، نجفي نژاد، ع.، خرمالي، ف.، بابانژاد، م. 1392. تعيين سهم واحدهاي کاري در توليد رسوب معلق با استفاده از روش منشايابي رسوب (مطالعه موردي: آبخيز تول­بنه، استان گلستان). مجله پژوهش هاي فرسايش محيطي. شماره10، صفحات76-65.*خدابخشي، زينب.، ارزاني، ناصر.، عبداللهي، خدايار.، داوديان، عليرضا.، 1389. مطالعه فرسايش­پذيري واحدهاي سنگي و توليد رسوب با استفاده از مدل EPM به کمک GIS در بخشي از حوضه آبريز زاينده­رود- حوضه حيدري در شمال شهرکرد. پژوهشهاي چينه­نگاري و رسوب­شناسي، 39 (2): 33-48.*شريفي، پيام. 1391. بررسي رسوبات پشت سازه‌هاي آبخيزداري براي تعيين فرسايش و رسوب حوزه آبخيز (مطالعه موردي: حوزه آبخيز سد قشلاق سنندج پارسل A). پايان‌نامه کارشناسي ارشد آبخيزداري دانشکده منابع طبيعي دانشگاه تهران.*صمدي ارقيني، حجت­اله. 1392. بررسي فرسايش­پذيري حوزه آبخيز حسن ­ابدال زنجان به روش منشايابي کمي رسوبات پشت سازه­هاي آبخيزداري. پايان‌نامه کارشناسي ارشد آبخيزداري دانشکده منابع طبيعي دانشگاه تهران.*عطاپورفرد، عباس و حکيم خاني، شاهرخ. 1382. تعيين سهم زيرحوضه‌هاي حوزه آبخيز چنداب در توليد رسوب با بکار گيري کاني‌هاي رسي. مجموعه مقالات سومين همايش آبخوان داري، دستاوردها و چشم اندازهاي آينده، اروميه، 4-5 شهريور، 74-82.*غياثي، سعيد.، 1394. بررسي خصوصيات رسوبشناسي و مکانيک خاک سيلاب واريزه­اي و پهنه­بندي خطر آن (مطالعه موردي: حوزه آبخيز خياوچاي مشگين شهر). پايان­نامه کارشناسي ارشد آبخيزداري، دانشگاه تهران. 183ص.*فيض‌نيا، سادات. 1387. رسوب‌شناسي کاربردي با تاکيد بر فرسايش خاک و توليد رسوب، انتشارات دانشکده علوم کشاورزي و منبع طبيعي گرگان، چاپ اول.*نجفي نژاد، علي.، فيض نيا، سادات.، بني حبيب، مجيد.، احمدي، حسن. و زکي خاني، سعيد. 1386. ويژگي‌هاي رسوب‌شناسي سيلاب واريزه اي و مقايسه آن با منطقه منشأ در حوزه آبخيز زيارت گرگان، مجله منابع طبيعي ايران، 60 (1)، 45-52.*يماني، مجتبي و ابراهيم­خاني، نرگس، 1389. ارزيابي فرسايش­پذيري سازندها از طريق رسوب­شناسي آبرفت­هاي معرف (مطالعه موردي: حوضه حاجي عرب در استان قزوين)، فصلنامه انجمن جغرافياي ايران، 8 (24).Carter, J., Owens, P.N., Walling, D.E., Leeks, G.J.L., 2003. Fingerprinting suspended sediment sources in a large urban river system, The Science of the Total Environment, v.314, p. 513-53.*Collins, A.L., Walling D.E., 2004. Documenting catchment suspended sediment sources: problems, approaches and prospects, Progress in Physical Geography, 28:159-196.*Collins, A. L., and Walling, D. E., 2002. Selecting fingerprinting properties for discriminating potential suspended sediment sources in river basins. Journal of Hydrology 261: 218-244.*Edvrard, O., Poulenard, J., Némery, J., Ayrault, S., Gratiot, N., Duvert, C., Prat, C., Lefèvre, I., Bonté, P. and Esteves, M. 2012. Tracing sediment sources in a tropical highland catchment of central Mexico by using conventional and alternative fingerprinting methods. Hydrological processes 27 (6), 911-922.*Klages M.G., Hsieh Y.P., 1975. Suspended solid carried by the Gallatin River of Southwestern Montana: II. Using mineralogy for inferring sources, Journal of Environmental Quality, 4: 68-73.*Lindsey, D., William H., Langer and Bradley S. Van Gosen, 2007. Using pebble lithology and roundness to interpret gravel provenance in piedmont fluvial system of the Rocky Mountains, USA, sediment Geology 199: 223-232.*Walling, D. E., Collins, A. L., Jones, P. A., and Leeks, G. J. L., and Old, G., 2006. Establishing fine-grained sediment budgets for the Pang and Lambourn LOCAR catchments, UK. Journal of Hydrology 330: 126-141.*Walling, D.E., Collins, A.L., & Stroud, R.W., 2008. Tracing suspended sediment and particulatephosphorus sources in catchments, Journal of Hydrology, v. 350, p. 274-289.


نویسندگان مقاله :
نویسندهترتیب نویسندهدانشگاه / سازمان/ موسسهدانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین )سمتپست الکترونیکیمدرک تحصیلی
حجت اله صمدی ارقینی
(نویسنده مسئول)
1   samadi.hojjat@ut.ac.ir 
آیدینگ کرنژادی 2   aidin.kornejady@gmail.com 
سعیده جلالی 3   Jalali.sa.67@gmail.com 
دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای مجله ترویج و توسعه آبخیزداری محفوظ می باشد .