English
مجله ترویج و توسعه آبخیزداری
مشاهده جزئیات مقاله
دانلود فایل مقاله :
( 2227 بازدید ) ( 169 دانلود )
اطلاعات انتشار : دوره 4 - شماره 15 - شماره پیاپی 15
نوع مقاله : مقالة‌ تحقيقي‌ (پژوهشي‌)
محورهای مقاله : حفاظت آب و خاک
عنوان مقاله : ارزیابی دبی و کیفیت آب در ایستگاه بدوی رودخانه قره سو اردبیل
خلاصه مقاله : رودخانه‌ها شریان اصلی جابجایی آب در سراسر زمین بوده که می‌تواند در قسمت‌های مختلفی از جمله کشاورزی و آشامیدن استفاده گردد. لذا توجه به مقدار و کیفیت آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این پژوهش با هدف بررسی این دو بعد یعنی کیفیت و کمیت یکی از مهم‌ترین رودخانه‌های شمال غرب کشور انجام شده است. بدین منظور از آمار 20ساله دبی و ویژگی‌های هیدروشیمیایی ایستگاه بدوی رودخانه قره‌سو اردبیل استفاده شد. در پژوهش حاضر ابتدا ویژگی‌های کمی رودخانه از جمله آورد سالانه رودخانه، حداکثر دبی سالانه و خشکسالی هیدرولوژیکی آن مورد بررسی قرار گرفت و در قسمت بعد مطالعه کیفی رودخانه از جمله غلظت مواد محلول در آب و ارتباط بعضی پارامترهای آن با دبی آنالیز شد. نتایج حاصل نشان داد میانگین دبی سالانه 1020 لیتر برثانیه بوده و از سال 1372 به بعد دبی ماهانه حتی از مقدار متوسط دبی کم‌تر شده است. آورد سالانه رودخانه32.1مترمکعب محاسبه شده که با توجه به دبی، عدد قابل توجهی است. در بررسی خشکسالی هیدرولوژیکی مشخص شد از سال 1372 به بعد وقوع خشکسالی در این رودخانه اتفاق افتاده است. در قسمت مطالعه کیفی، همبستگی سه پارامتر (TDSECو SAR) با دبی رودخانه بررسی شد و نتیجه حاصل نشان داد بالاترین همبستگی با ضریب تبیین 0.69 بین ECودبی بود و در نتیجه برای حفظ کیفیت رودخانه، باید تدابیری در نظر گرفت تا فعالیت‌های انسانی که به نحوی باعث کاهش دبی جریان می‌شود، انجام نگردد.
تخصص ها : واژه‌های کلیدی: خشکسالی هیدرولوژیکی، کمیت رودخانه، هیدروشیمیایی، قره‌سو
منابع : خروشی، س.، مصطفی‌زاده، ر.، اسمعلی عوری، ا.، رئوف، م. 1395. سلامت رودخانه، اهمیت و کاربرد آن. مجله ترویج و توسعه آبخیزداری، 13: 35-40 * شرکت سهامی آب منطقه‌ای اردبیل. 1378. گزارش کنترل سیلاب در حوضه رودخانه قره‌سو. جلد دوم. * شریفیان، ح.، رضایی، ح. 1392. بررسی ترسالی و خشکسالی در حوضه گرگانرود، اولین همایش ملی چالش‌های کشاورزی و منابع آب، اصفهان، 1-13.*ولایتی، س ا.، غیور، ح.، شفیعا، ص. 1385. بررسی رژیم هیدرولوژیکی رودخانه فریزی (زیرحوزه کشف‌رود) و نقش آن در تغذیه آبخوان دشت مشهد. مجله جغرافیا و توسعه، 2: 47-72. * یوسفی، ح.، محمدی، ع.، نوراللهی، ی.، ساداتی‌نژاد، س ج. 1395. ارزیابی کیفی منابع آب سطحی حوضه آبخیز هیو. مجله اکوهیدرولوژی، 3: 141-149. Alexandrov, Y., Laronne, J.B. and Reid, I. 2003. Suspended sediment concentration and its variation with water discharge in a dryland ephemeral channel, northern Negev, Israel. J. Arid Environ. 53, 73–84.* Bárdossy, A., Molnár, Z. 2004. Statistical and geo statistical investigations into the effects of the Gabcikovo hydropower plant on the groundwater resources of northwest Hungary, Hydrol. Sci. J. 49, 351-366.*Bloesch, J., Sandu, C. and  Janning, J. 2012. Challenges of an integrative water protection and river basin management policy: The Danube case. River Syst. 20 (1–2), 129–144.*Bouza-Deano, R., Ternero-Rodrigues, M. and  Fernandez-Espinosa, AJ. 2008. Trend study and assessment of surfacewater quality in the Ebro River(Spain). J. Hydrol 361, 227-239.*Crosa, G., Froebrich, J., Nikolayenko, V., Stefani, F., Galli, P. and Calamari, D. 2006. Spatial and seasonal variations in the water quality of the Amu Darya River(Central Asia). Water Res. 40, 2237-2245.*afny, S., Talozi, S., Al Sheikh, B. and Ya’ari, E. 2010. Towards a Living Jordan River: An Environmental Flows Report on the Rehabilitation of the Lower Jordan River. EcoPeace/Friends of the Earth Middle East, Amman, Bethlehem, Tel-Aviv, pp. 13-69.*Habersack, H., Hein, T., Stanica, A., Liska, I., Mair, R., Jäger, E., Hauer, C. and Bradley, C. 2016. Challenges of river basin management: current status of, and prospects for, the River Danube from a river engineering perspective. Sci. Total Environ. 543, 828-845.*Hein, T., Baranyi, C., Reckendorfer, W. and Schiemer, F. 2004. The impact of surface water exchange on the hydrochemistry and particulate matter dynamics in floodplains along the River Danube, Austria. Sci. Total Environ. 328, 207-218.*Hohensinner, S., Haidvogel, G., Jungwirth, M., Muhar, S., Preis, S. and Schmutz, S. 2005. Historical analysis of habitat turnover and age distributions as a reference for restoration of Austrian Danube floodplains. River Basin Manage. 25, 489-502.*ICPDR. 2013. ICPDR Strategy on Adaptation to Climate Change International Commission for the Protection of the Danube River, Vienna. 44 pp.*IPCC. 2013. In: Stocker, T.F., Qin, D., Plattner, G.-K., Tignor, M., Allen, S.K., Boschung, J., Nauels, A., Xia, Y., Bex, V., Midgley, P.M. (Eds.), Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. 1535pp.*Kovács, J., Kovács, S., Hatvani, I.G., Magyar, N., Tanos, P., Korponai, J. and Blaschke, A.P. 2015. Spatial optimization of monitoring networks on the examples of a river, a lake- wetland system and a sub-surface water system. Water Resources. Manage. 29, 5275-5294.*Pinto, U., Maheshwari, B. L., Sherestha, S. and Morris, C. 2012. Understanding the meaning of river health for a community: perspectives from the periurban region of the Hawkesbury-Nepean catchment, Australia. Water Policy, 33, 766-783.*Pulley, S., Foster, I. and Antunes, P. 2016. The dynamics of sediment-associated contaminants over a transition from drought to multiple flood events in a lowland UK catchment. Hydrol. Processes 30, 704-719.*Rebelo, L.-M., Johnston, R., Hein, T., Weigelhofer, G., D’Haeyer, T., Kone, B. and Coos, J. 2013. Challenges to the integration of wetlands into IWRM: The case of the Inner Niger Delta (Mali) and the Lobau Floodplain (Austria). Environ. Sci. Policy 34, 58-68.*Sommerwerk, N., Bloesch, J., Paunovic, M., Baumgartner, C., Venohr, M., Schneider- Jacoby, M., Hein, T. and Tockner, K. 2010. Managing the world’s most international river: the Danube River Basin. Mar. Freshwater Res. 61, 736-748.*Vignati, D., Pardos, M., Diserens, J., Ugazio, G., Thomas, R. and Dominik, J. 2003. Characterisation of bed sediments and suspension of the river Po (Italy) during normal and high flow conditions. Water Resources. 37, 2847-2864.


نویسندگان مقاله :
نویسندهترتیب نویسندهدانشگاه / سازمان/ موسسهدانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین )سمتپست الکترونیکیمدرک تحصیلی
حسین یوسفی
(نویسنده مسئول)
1   hosseinyousefi@ut.ac.ir 
علی محمدی 2   Ali.mohammadi@ut.ac.ir 
دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای مجله ترویج و توسعه آبخیزداری محفوظ می باشد .