English
مجله ترویج و توسعه آبخیزداری
مشاهده جزئیات مقاله
دانلود فایل مقاله :
( 590 بازدید ) ( 27 دانلود )
اطلاعات انتشار : دوره 6 - شماره 22 - شماره پیاپی 22
نوع مقاله : مقالة‌ تحقيقي‌ (پژوهشي‌)
محورهای مقاله : مديريت حوزه های آبخیز
عنوان مقاله : تحليل عوامل مؤثر بر سطح استفاده از روش‌هاي مديريت بهينه منابع آب توسط باغداران شهرستان مراغه
خلاصه مقاله : تغييرات اقليمی و خشک‌سالي‌هاي اخير توام با استفاده زیاد از منابع آبهای زیرزمینی توسط بخش کشاورزي، منجر به یک بحران بزرگ آبی در ایران شده است. در شرایط بحرانی، کشاورزان باید از روش­های بهینه مدیریت منابع آبی استفاده کنند. برنامه­ریزی و اقدام اثربخش در این زمینه نیاز به شناخت بهترعوامل موثر بر رفتار کشاورزان دارد. در تحقيق حاضر با استفاده از روش توصیفی -همبستگی به بررسي اين موضوع در بين باغداران پرداخته  شده است. جامعه آماري تحقيق، کلیه باغداران شهرستان مراغه بودند (11742 نفر) که طبق  فرمول نمونه گیری کوکران و با استفاده از روش نمونه‌گيري چندمرحله‌اي تصادفي، 228 نفر از باغداران انتخاب و مطالعه شدند. اکثریت باغات سیب شهرستان مراغه در حوضه دریاجه ارومیه قرار داشته و این شهرستان بخش مهمی از سیب استان و کشور را تولید می کند. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها، پرسشنامه بود که روایی محتوایی آن توسط نظرات متخصصان در این حوزه تایید شد. با انجام مطالعه مقدماتي روي 30 باغدار و محاسبه آلفاي کرونباخ 0/85، پايايي آن نیز به‌دست آمد. نتايج تحقيق نشان داد که سطح استفاده اکثريت باغداران (97/7 درصد) از روش‌هاي مديريت بهينه منابع آبی، در حد متوسط بود. تحليل رگرسيوني چندگانه نیز نشان داد که متغيرهاي سطح نياز آموزشي، ميزان آب مصرفي، سن، ميزان دريافت اطلاعات از رسانه‌هاي جمعي، مساحت کل باغ و ادراک باغداران در خصوص کاهش منابع آبي، 30 درصد تغييرات مربوط به سطح استفاده از روش‌هاي مديريت بهينه منابع آبی را تبيين مي‌کنند.
تخصص ها : تغيير اقليم، کمبود آب، مديريت مناسب، پذيرش ، بهره‌برداران باغي
منابع : Rezaei  M. Shakor  A. and Shamsaldin A. 2010. Disturbing factors of Farms in Darab Township, Reginal Planning. 2(5): 13-23


نویسندگان مقاله :
نویسندهترتیب نویسندهدانشگاه / سازمان/ موسسهدانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین )سمتپست الکترونیکیمدرک تحصیلی
ام البنين رضانژاد 1دانشگاه زنجان  Shams@znu.ac.ir 
علی شمس
(نویسنده مسئول)
2دانشگاه زنجان  Shams@znu.ac.ir 
زهرا هوشمندان مقدم فرد 3دانشگاه زنجان  Shams@znu.ac.ir 
حلیمه رزمی 4دانشگاه زنجان  Shams@znu.ac.ir 
دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای مجله ترویج و توسعه آبخیزداری محفوظ می باشد .