مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : بتول ملک حسینی
ترتیب نویسنده : 2
دانشگاه / سازمان/ موسسه :
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) :
سمت :
پست الکترونیکی : malekhosseini.batool.88@gmail.com
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای مجله ترویج و توسعه آبخیزداری محفوظ می باشد .