مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : سمیه بختیاری
ترتیب نویسنده : 3
دانشگاه / سازمان/ موسسه : دانشگاه سیرجان
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) :
سمت :
پست الکترونیکی : mohseni_m@sirjantech.ac.ir
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای مجله ترویج و توسعه آبخیزداری محفوظ می باشد .