مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : کاکا شاهدی
ترتیب نویسنده : 2
دانشگاه / سازمان/ موسسه : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) :
سمت :
پست الکترونیکی : h.asadi@stu.sanru.ac.ir
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای مجله ترویج و توسعه آبخیزداری محفوظ می باشد .