مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : سجاد خشنود مطلق
ترتیب نویسنده : 3
دانشگاه / سازمان/ موسسه : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) :
سمت :
پست الکترونیکی : frostamia69@gmail.com
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای مجله ترویج و توسعه آبخیزداری محفوظ می باشد .