مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : معراج شرری
ترتیب نویسنده : 4
دانشگاه / سازمان/ موسسه : دانشگاه محقق اردبیلی
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) :
سمت :
پست الکترونیکی : Raoofmostafazadeh@uma.ac.ir
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای مجله ترویج و توسعه آبخیزداری محفوظ می باشد .