مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : علی شمس
ترتیب نویسنده : 2 ( نویسنده مسئول )
دانشگاه / سازمان/ موسسه : دانشگاه زنجان
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) :
سمت :
پست الکترونیکی : Shams@znu.ac.ir
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای مجله ترویج و توسعه آبخیزداری محفوظ می باشد .