فارسى
Journal Extension and Development of  Watershed Managment
View Paper Details
Download Link :
( 2893 Visit ) ( 45 Download )
Publication Information : Volume 1 - Number 1
Type : Review Paper‌
Topics of Paper : مديريت حوزه های آبخیز
English Title : توسعه آبخيزداري با سرمايه گذاري خيرين در استان هرمزگان
English Abstract : از قديم خيرين در اين استان به ساخت مدرسه، مسجد و برک هها تمايل داشته اند. با توجه به فعالي تهاي انجام شده آبخيزداري و بسترهاي موجود و زير بنايي بودن کار و لازمه بهره گيري از ظرفيت نزولات آسماني بحث مشارکت خيرين، در اجراي طر حهاي آبخيزداري در سطح استان توسعه پيدا کرد و خيرين در اين زمينه اعلام آمادگي نمودند و با تلاش مضاعف و کم کهاي ب يدريغشان نقش موثري در راستاي کنترل و مهار سيلا بهاي فصلي و حفاظت منابع آب و خاک داشته اند...
English Keywords : توسعه آبخيزداري، سرمايه گذاري خيرين، استان هرمزگان
Refrences : jjj


Authors :
The AuthorAuthor SequenceOrganizationOrganization ( enter english )AffiliationEmailEducation / Degree
دفتر استانی انجمن آبخیزداری ایران استان هرمزگان
(Author)
1   wmjournal@yahoo.com 
Quick Access

News