فارسى
Journal Extension and Development of  Watershed Managment
View Paper Details
Download Link :
( 3131 Visit ) ( 102 Download )
Publication Information : Volume 1 - Number 1
Type : Research Paper
Topics of Paper : مديريت حوزه های آبخیز
English Title : مقدمه اي بر روشهاي رگرسيوني چند متغيره OLS و GWR در مدلساز ي مکاني اثرات کاربري اراضي بر کيفيت آب
English Abstract : كیفيت آب از نظر كشاورزي، شرب، صنعت و امثال آن اهميت دارد. انواع کاربري اراضي در سطح حوزه آبخيز روي کميت و کيفيت آب رودخانه از نظر فيزيکي، شيميايي و بيولوژي تاثير بسزايي دارند. تاکنون در ايران، مدلسازي مکاني اثرات کاربري اراضي روي پارامترهاي کيفي آب مورد توجه قرار نگرفته است.با مدل سازي مکاني مي توان نقشه تغ ييرات مکاني اثرات مثبت يا منفي هر کي از انواع کاربري اراضي را روي پارامترهاي کيفيت آب تهيه کرد. بر همين اساس نواحي يا مناطق آلوده کننده در سطح حوزه، قابل شناسايي و مديريت مي باشد. هدف اين مقاله، معرفي روش هاي حداقل مربعات معمولي ) OLS ( و رگرسيون وزني جغرافيايي ) GWR ( م يباشد. نتايج تحقيقات انجام شده در خارج بيانگر کارايي بالاتر مدل GWR نسبت به OLS م يباشد. استفاده از مدل GWR در مطالعات و تحقيقات آبخيزداري ايران توصيه مي شود
English Keywords : کيفيت آب، کاربري اراضي، OLS ،GWR
Refrences : jjj


Authors :
The AuthorAuthor SequenceOrganizationOrganization ( enter english )AffiliationEmailEducation / Degree
مهدي عرفانيان
(Author)
1   Erfanian.ma@gmail.com 
مريم حسين خواه 2   Erfanian.ma@gmail.com 
احمد عليجانپور 3   Erfanian.ma@gmail.com 
Quick Access

News