فارسى
Journal Extension and Development of  Watershed Managment
View Paper Details
Download Link :
( 2986 Visit ) ( 46 Download )
Publication Information : Volume 1 - Number 1
Type : Research Paper
Topics of Paper : هوا و اقلیم شناسی
English Title : ارزيابي اثرات تغيير اقليم بر ميزان بارش در حوزه آبخیز بار نيشابور
English Abstract : هر گونه تغيير بلند مدت و غير قابل بازگشت در وضعيت متوسط جوي را تغيير اقليم م ينامند. عوامل مختلفي باعث تغيير اقليم م يشود که افزايش گازهاي گلخانه اي را مي توان مهمترين عامل آن دانست. سامانه هيدرولوژي به عنوان جزئي از کره زمين مي تواند متحمل اثرات زيادي از تغيير اقليم باشد. لذا پيشبيني بارش يکي از مهمترين مسائل در مديريت و برنامه ريزي منابع آب مي باشد. در اين تحقيق اثرات تغيير اقليم بر بارش در حوزه آبخيزبار نيشابور مورد بررسي قرار گرفت. روش ريزمقياس سازي رگرسيوني- آماري SDSM به عنوان روشي براي کوچک مقياس کردن خروجي مدل CGCM1 تحت سناريو A1 براي چهار دوره 2000 - 1971 ، 2039 - 2010 ، 2069 - 2040 و 2070-2099 اجرا گرديد. دوره 2000 - 1971 به عنوان دوره پايه در اين تحقيق استفاده شد و بقيه دور ه ها نسبت به اين دوره مورد مقايسه قرار گرفت. نتايج نشان داد که ميانگين بارش ساليانه در هر سه دوره مورد پي شبيني 2039 - 2010 ، 2069 - 2040 و 2099 - 2070 به ترتيب 2/ 7، 5/ 2 و 6/ 3 درصد کاهش يافته است. هر چه از سال 2010 به سمت سال 2099 پيش مي رويم بارش در ماه هاي اکتبر، نوامبر و دسامبر افزايش و در ماه هاي ژانويه و فوريه کاهش مي يابد.
English Keywords : تغيير اقليم، حوزه آبخيز بار نيشابور، مدل هاي گردش عمومي جو، روش SDSM
Refrences : jjj


Authors :
The AuthorAuthor SequenceOrganizationOrganization ( enter english )AffiliationEmailEducation / Degree
سياوش طائي سميرمي 1   hrmoradi@modares.ac.ir 
حميدرضا مرادي
(Author)
2   hrmoradi@modares.ac.ir 
مرتضي خداقلي 3   hrmoradi@modares.ac.ir 
احد توسلي 4   hrmoradi@modares.ac.ir 
Quick Access

News