فارسى
Journal Extension and Development of  Watershed Managment
View Paper Details
Download Link :
( 2823 Visit ) ( 55 Download )
Publication Information : Volume 1 - Number 1
Type : Research Paper
Topics of Paper : مديريت حوزه های آبخیز
English Title :
بررسي نقش ارزش فرصت زمين در احياي حوزه هاي آبخيز
English Abstract :
توجه به مديريت جامع حوزه هاي آبخيز به عنوان تنها روش مديريتي مبتني بر استفاده بهينه و پايدار از منابع محيطي مي تواند نقش مهمي در تعديل خسارات وارده و بهبود شرايط براي تداوم حيات در آبخيزهاي كشور داشته باشد. آبخيزداري به عنوان یکی از اصولي ترين روش هاي حفظ مديريت مناسب منابع طبيعي شناخته شده است كه با بهره گيري از مجموعه اقدامات مكان كيي، بيولوژیکی و مديريتي در سطح حوزه آبخيز شرايط لازم براي ارتقاي وضعيت اقتصادي واجتماعي ساكنان حوزه با لحاظ بهره برداري پايدار از منابع را فراهم مي آورد. کاربري اراضي آبخيزها و تغيير آن براي اقدامات حفاظت آب و خاک swc در مطالعه، مديريت و اجراي پروژه ها نقش موثري دارند و تحليل و ارزيابي تغيير کاربري اراضي با هزينه فرصت هاي متفاوت زمين به موضوع حفاظت، جنگلکاري و مرتعداري در حوزه ي مورد مطالعه بصورت یک تصميم موثر اقتصادي يکي از ارکان تحقيق حاضر بشمار مي رود. تدوين توصيه هاي راهبردي براي تصميم سازي و سياستگذاري در حوزه آبخيز مورد مطالعه و تعميم آن براي ساير آبخيزها قابل توجه است.
English Keywords :
احياي آبخيزها، حفاظت آب و خاک ،swc فرصت زمين، نرخ تنزيل، نرخ ارزش فعلي
Refrences :


Authors :
The AuthorAuthor SequenceOrganizationOrganization ( enter english )AffiliationEmailEducation / Degree
پرويز گرشاسبي
(Author)
1   wmjournal@yahoo.com 
سامره رجب نژاد شيخاني 2   wmjournal@yahoo.com 
Quick Access

News