فارسى
Journal Extension and Development of  Watershed Managment
View Paper Details
Download Link :
( 3145 Visit ) ( 90 Download )
Publication Information : Volume 1 - Number 1
Type : Research Paper
Topics of Paper : ژئومورفولوژی و مخاطرات محیطی
English Title : کاربرد Teraa SAR-X در پايش حرکت خزشي زمين لغزش در منطقه دورود
English Abstract : در اين مقاله قابليت داده هاي سنجنده TerraSAR-X به منظور پايش حرکت خزشي زمين لغزش در مناطق کوهستاني مورد بررسي قرار گرفته است. منطقه دورود واقع در استان لرستان در غرب ايران به عنوان يکي از مناطق مستعد زمين لغزش در کشور به عنوان منطقه مورد مطالعه در نظر گرفته شده است. بدليل وجود زيرساخت هاي مهمي همچون جاده و را ه آهن در پاي شيب هاي لغزشي و مشرف بودن يکي از شيب هاي لغزشي منطقه به شهر دورود، بررسي زمين لغزش در اين منطقه از اهميت فراواني برخوردار است. به اين منظور ۱۷ تصوير از عبور بالارو سنجنده TerraSAR-X بين ماه هاي ژانويه و نوامبر ۲۰۱۰ تهيه شده و به روش تداخل سنجي طول باز کوتاه، جابجايي توده هاي لغزشي در منطقه از نظر مکاني و زماني مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج بدست آمده نشان دهنده موفقيت داده هاي سنجنده TerraSAR-X در پايش حرکت خزشي زمين لغزش در مناطق کوهستاني لغزشي اطراف شهر دورود است. پيکسل هاي استخراج شده داراي تراکم بالا و پراکندگي يکنواخت چه در مناطق شهري و چه در مناطق کوهستاني هستند. مقدار حرکت خزشي بدست آمده در راستاي خط ديد سنجنده، در شيب پاگيج مشرف به شهر به ميزان حداکثر ۵۰ ميليمتر در سال و در شيب باباهور به ميزان حداکثر ۱۵ ميليمتر در سال است.
English Keywords : زمين لغزش، حرکت خزشي، تداخل سنجي راداري، روش طو ل باز کوتاه
Refrences : jjj


Authors :
The AuthorAuthor SequenceOrganizationOrganization ( enter english )AffiliationEmailEducation / Degree
مهدي معتق
(Author)
1   motagh@ut.ac.ir 
محمود حق شناس 2   motagh@ut.ac.ir 
عبدالرضا نوريزدان 3   motagh@ut.ac.ir 
بهمن اکبري 4   motagh@ut.ac.ir 
Quick Access

News