فارسى
Journal Extension and Development of  Watershed Managment
View Paper Details
Download Link :
( 2752 Visit ) ( 86 Download )
Publication Information : Volume 1 - Number 1
Type : Research Paper
Topics of Paper : هوا و اقلیم شناسی
English Title :
معرفي روش EDI در پهنه بندي خشکسالي در دشت اراك
English Abstract :
سيستم پايش از مقدمات لازم در طرح هاي مقابله با خشکسالي بوده که مقياس زماني نقش تعيين کننده اي در قابليت و کارآيي آن دارد. در اين تحقيق وضعيت خشکسالي دشت اراك در سال آبي 78 - 1377 كه شروع خشكسالي هاي اخير بوده، با استفاده از شاخص خشکسالي موثر EDI  که از مقياس زماني روزانه برخوردار است، به طور نقطه اي و مکاني ارزيابي شده است. همچنين تاثير طول دوره آماري کوتا مدت از 22 به 15 سال نيز بر روي نتايج شاخص، مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد که طول دوره آماري روي شاخص EDI تاثير چنداني ندارد، لذا مي توان براي پايش بهتر، ايستگاه هاي تا 15 سال آمار را نيز استفاده کرد. سپس نقش ههاي خشکسالي در سطح دشت اراک با استفاده از سيستم GIS تهيه گرديد. نقشه ها نشان مي دهند که خشکسالي از آبان ماه 1377 در حد خفيف آغاز و توسعه يافته و در ارديبهشت و خرداد 1378 شدت يافته است.
English Keywords :
سيستم پايش خشکسالي، شاخص خشکسالي موثر EDI ، دشت اراك، سامانه اطلاعات جغرافيايي GIS
Refrences :


Authors :
The AuthorAuthor SequenceOrganizationOrganization ( enter english )AffiliationEmailEducation / Degree
محسن محمدي 1   Vafakhah@modares.aci.ir 
مهدي وفاخواه
(Author)
2   Vafakhah@modares.aci.ir 
Quick Access

News