فارسى
Journal Extension and Development of  Watershed Managment
View Paper Details
Download Link :
( 2979 Visit ) ( 173 Download )
Publication Information : Volume 1 - Number 1
Type : Research Paper
Topics of Paper : حفاظت آب و خاک
English Title : نقش گياه مرتعي درمنه برکاهش هدررفت خاک
English Abstract : فرسايش خاک يکي از موانع مهم براي دستيابي به توسعه پايدار کشاورزي و منابع طبيعي است و حفاظت آب و خاک يکي از مهمترين شيوه هاي مديريت منابع طبيعي مي باشد. استفاده از مالچ آلي يکي از روشهاي حفاظت خاک م يباشد. در اين تحقيق اثر بقاياي درمنه با دو اندازه 4 و 16 سانتيمتر و 35 / 0 سانتيمتر قطر با درصد پوشش 70 درصد، روي رواناب و رسوب در آزمايشگاه با استفاده از شبيه ساز باران مورد ارزيابي قرار گرفت. آزمايشات در پلاتي با ابعاد 0/2×1×2 متر که 2/ 0 متر با خاک لومي سيلتي پر شد، انجام شد، سپس مالچ بقاياي گياهي به سطح خاک ريخته و بارشي با شدت 50 ميلي متر در ساعت به مدت 20 دقيقه انجام گرديد و ميزان رواناب و رسوب آن اندازه گيري شد. نتايج آزمون تي جفتي بين اندازه هاي مختلف در درصد پوشش 70 درصد نشان داد که بين انداز ه هاي مختلف در پوشش 70 درصد در سطح اطمينان 95 درصد در حجم رواناب، بار رسوب، غلظت رسوب و ضريب هرزآب اختلاف معني دار وجود دارد.(sig>0/05).
English Keywords : فرسايش، حفاظت خاک، رواناب، بقاياي گياهي، شبيه سازي باران
Refrences : jjj


Authors :
The AuthorAuthor SequenceOrganizationOrganization ( enter english )AffiliationEmailEducation / Degree
الهام عباسي 1   a.kavian@sanru.ac.ir 
عطااله کاويان
(Author)
2   a.kavian@sanru.ac.ir 
زينب جعفريان 3   a.kavian@sanru.ac.ir 
Quick Access

News