فارسى
Journal Extension and Development of  Watershed Managment
View Paper Details
Download Link :
( 135 Visit ) ( 22 Download )
Publication Information : Volume 8 - Number 30 - Successive Number 30
Type : Research Paper
Topics of Paper : مدیریت سیلاب و خشکسالی
English Title : In recent years, the growing trend of population and overuse of groundwater aquifers and subsequent events such as droughts are causing irreparable damage to the country's socio-economic infrastructure. Therefore, the purpose of this article is to investigate the impact of groundwater level on rainfall fluctuations in Rafsanjan plain from 1992 to 2016. Drought periods were determined based on meteorological drought index (SPI) and groundwater (GRI) at three time scales (12, 24 and 48 months) and correlation and trend were determined using Pearson correlation and Mann-Kendall test, respectively. The results of meteorological and groundwater drought analysis showed that the highest drought classes in these two indices in the relatively normal class were 12, 24 and 48 months at 33.56, 41. 87 and 49.01 for SPI and 29.75, 29.96 and 29.64 for the index, respectively. GRI occurred The study of the effects of meteorological drought on the changes in groundwater aquifers indicated that the drought showed the highest correlation with the GRI index of 0.414 in the 48 month period, so that this scale is the most consistent since 2003. With the aquifer drop variations, and then showed the highest correlation on a 24 month scale of 0.256. The bottom is relatively high doses correlation between SPI and GRI indicators show that groundwater levels are influenced by significant changes. The results also showed that the Rafsanjan plain groundwater loss trend was significant at 99% level and all Mann-Kendall test statistics indicated that the aquifer level changes in these areas had a negative and negative trend such that the groundwater level during this plain The 25 year old dropped 20.75 meters.
English Abstract : The effect of meteorological drought on groundwater fluctuations in Rafsanjan plain
English Keywords : Drought, Rafsanjan Plain, SPI Index, GRI Index, Correlation
Refrences : Ahmadalipour, A. and Moradkhani, H. 2017. Analyzing the uncertainty of ensemble-based gridded observations in land surface simulations and drought assessment. Journal of hydrology. 555, 557-568.


Authors :
The AuthorAuthor SequenceOrganizationOrganization ( enter english )AffiliationEmailEducation / Degree
محمد علی جمالی زاده 1دانشگاه هرمزگان  O.bazrafshan@hormozgan.ac.ir 
ام البنین بذرافشان
(Author)
2دانشگاه هرمزگان  O.bazrafshan@hormozgan.ac.ir 
رسول مهدوی 3دانشگاه هرمزگان  O.bazrafshan@hormozgan.ac.ir 
علی آذره 4دانشگاه جیرفت  O.bazrafshan@hormozgan.ac.ir 
الهام رفیعی ساردوی 5دانشگاه جیرفت  O.bazrafshan@hormozgan.ac.ir 
Quick Access

News